Overwegingen ter oprichting van de Stichting

IN AANMERKING NEMENDE:

 

a. Geffen heeft belangrijke ecologische, economische en sociaal culturele en cultureel-historische elementen. Het gebied draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van de streek.
b. Om te zorgen voor een optimale balans in ecologie, economie en de sociale aspecten hebben verschillende mensen de krachten gebundeld, zodat het gebied als eenheid wordt benaderd vanuit verschillende zienswijzen. Hiermee wordt vormgegeven aan een integrale gebiedsontwikkeling.
Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen wil een platform zijn van de bij het gebied en de streek betrokken publieke en private partijen met als doelstelling:
- bevorderen van behoud, herstel en toename van biodiversiteit;
- bevorderen van kunst, cultuur en behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;
- bevorderen van behoud en herstel van landschappelijke waarden;
- bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten;
- het verbinden van stad en platteland;
- het ontplooien van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met de waterhuishouding;
- bevorderen van relaties tussen beleving, zingeving, spiritualiteit en sociaal maatschappelijke betrokkenheid in samenhang met het gebied, de ligging en de ontwikkelingen. De basis voor al deze ontwikkelingen vormen de principes van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling vertaald in de uitgangspunten van sociaal cultureel - ecologie - economie oftewel people-planet-profit.
Deze duurzame ontwikkeling is gebaseerd op de kernkwaliteiten van het gebied.
Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen is ook een organisatie die verschillende ontwikkelingen in het gebied kan en wil verbinden waardoor er meer samenhang en afstemming komt binnen en tussen de verschillende initiatieven.

 

De Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen draagt er aan bij dat binnen de geledingen van alle betrokken organisaties lijnen worden uitgezet om te komen tot een gezamenlijk beleid dat wordt gevoerd. Alle betrokken organisaties onderschrijven de gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie ten aanzien van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen, voor wat betreft instandhouding en ontwikkeling. Deze visie is gebaseerd op de beginselen van duurzaamheid zoals deze zijn vertaald in Triple P (People, Planet en Profit) en onder “IN AANMERKING NEMENDE DAT”.

Facebook