Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en duur

1. De stichting is genaamd: Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen
2. Zij is gevestigd te Geffen
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 2 - Doel

1. De Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen stelt zich ten doel: 'het verzamelen, behouden en onderhouden van (authentieke/historische grondgebonden, mogelijk bijzondere) heesters, bomen, struiken en planten. Bij activiteiten zal eveneens aandacht worden besteed aan recreatieve- en educatieve elementen en verder aan al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. De stichting is voor het nut van de gemeenschap.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
• Ondersteuning door daadkracht, en financiële/materiële ondersteuning van de betrokken gemeenten, bedrijven en de gemeenschap.
• Verkrijgen van gronden c.q. percelen geschikt voor hetgeen in de doelstelling is omschreven. Middelen en gronden beschikbaar krijgen van overheden, instellingen of particulieren, middels aanvaardbare en binnen de doelstelling passende voorwaarden.
• Verwerven van sponsorgelden en/of donaties voor alle binnen de doelstellingen passende zaken.
• Enthousiasmeren van alle betrokkenen, met name de inwoners van Geffen en de gemeente Oss.
• Het koppelen van belangrijke gebeurtenissen aan natuur en beleving.
• Het betrekken van alle geledingen in de opzet en beheer van de uitvoering en de stichting.
3. De stichting is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor onderhoud van openbare NUTS-voorzieningen zoals wegen, paden, kabels, leidingen e.d., maar wil wel gesprekspartner met de lokale gemeenten en andere belanghebbenden zijn. Het werkgebied wordt in overleg met de lokale overheid vastgelegd.
4. De stichting streeft nadrukkelijk naar samenwerkingen inzake onderhoud met bestaande landschapsbelangorganisaties en voor wat betreft bestuurbaarheid op termijn het opgaan in een grotere organisatie zoals De Maashorst/Herperduin.
5. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.


Artikel 3 - Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
1. het stichtingskapitaal;
2. subsidies en donaties;
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
4. eventuele andere verkrijgin¬gen en baten.


Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt met inachtne¬ming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning¬meester.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblij¬vende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbre¬ken, dan vormen de overblij¬vende bestuursleden, of vormt het enige overblij¬vende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.


Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Geffen of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer¬pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange¬zocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegen¬woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursle¬den in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbe¬sluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.


Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.


Artikel 7 - Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.


Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van een bestuurslid;
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
4. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.


Artikel 10 - Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


Artikel 11 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.


Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffe¬ning van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur in het buitenland.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.


Artikel 13 - Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

1. Voorzitter: H.M.P. (Harry) Peters wonende te Geffen


2. Secretaris: A.W. (Anita) Walraven wonende te Rheden


3. Penningmeester: J.M.R. (Ruud) Verhagen wonende te Geffen


4. Bestuurslid: J.H.A.A. (Jan-Hein) Stadhouders wonende te Geffen

Facebook